วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559

มรดก: การขอจัดการมรดก

เมื่อบุคคลเสียชีวิตลงและมีทรัพย์มรดกในขณะถึงแก่ความตาย ไม่ว่าจะได้ทำพินัยกรรมไว้หรือไม่ ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียจำเป็นต้องจัดการทรัพย์มรดกนั้นๆ โดยประการแรก ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียต้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายเสียก่อน 
            การขอเป็นผู้จัดการมรดกนั้น ต้องยื่นต่อศาลที่ผู้ตายมีภูมิลำเนา หรือศาลที่ทรัพย์มรดกตั้งอยู่ใน กรณีที่ผู้ตายไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย เอกสารและสิ่งที่ต้องรู้ก่อนการยื่นขอจัดการมรดกนั้น อันดับแรกคือ
1) ใครเป็นผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง เพื่อตรวจสอบว่าใครเป็นผู้มีสิทธิหรือส่วนได้เสีย
2) ภูมิลำเนาของผู้ตายหรือที่ตั้งทรัพย์มรดก เพื่อตรวจสอบเขตอำนาจศาล
3) เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น มรณบัตร ความสัมพันธ์ผู้ตายกับผู้ร้อง บัญชีทรัพย์ บัญชีเครือญาติ เป็นต้น
            เมื่อยื่นคำร้องต่อศาล ผู้ร้องต้องเสียค่าคำร้อง ค่าประกาศ และค่าใช้จ่ายส่งหมายไปยังที่ตั้งทรัพย์มรดก ในวันยื่นคำร้องเราจะได้ทราบวันนัดไต่สวนคำร้อง ซึ่งโดยปกติจะมีขึ้นหลังจากวันที่ยื่นคำร้อง 45 วันโดยประมาณ เพื่อที่ศาลจะได้ปิดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบถึงวันนัดไต่สวน
            วันนัดไต่สวน ผู้ร้องต้องเตรียมพยานและเอกสารต้นฉบับต่างๆมายังศาล ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้าน ศาลจะไต่สวนตามคำร้องที่ผู้ร้องได้ยื่น และจะมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกตามที่ร้องขอนั้นในวันเดียวกัน และหากผู้ร้องต้องการหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด ผู้ร้องต้องรอ 30 วันเพื่อให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ตามระเบียบ 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมที่ Korat-Legal Services