วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556

แบบประกันชีวิต

ประกันชีวิต คือการรวมกลุ่มของคนกลุ่มหนึ่งเพื่อเฉลี่ยภัยที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจาก การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ พิการ ค่ารักษาพยาบาล และการสูญเสียรายได้ยามชรา

ปัจจุบันนี้มีประกันชีวิตให้เลือกมากมายหลายรูปแบบและหลากหลายบริษัท แต่โดยหลักแล้วจะแบ่งออกเป็นประกันชีวิตมี 3 ประเภท คือ
1) ประเภทกลุ่ม: คือการประกันที่ให้ความคุ้มครองกับกลุ่มบุคคลภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียวกัน สัญญาประกันกลุ่มเป็นสัญญาระหว่างบริษัทประกันชีวิตกับบริษัทลูกค้า นิยมในหมู่ผู้ประกอบการเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ลูกจ้างของบริษัท
2) ประเภทอุตสาหกรรม: เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย มีจำนวนเงินเอาประกันต่อกรมธรรม์ต่ำ และไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสุขภาพ
3) ประเภทสามัญ: เป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองและออมทรัพย์ และแบ่งแยกย่อยออกเป็น 4 แบบคือ
แบบชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีวิต แบบสะสมทรัพย์ และแบบเงินได้ประจำ

นอกจากสัญญาประกันชีวิตหลักแล้วนั้น ยังมีสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาหลักอีกหลายแบบ เช่น
- สัญญาแนบท้ายประกันอุบัติเหตุ
- สัญญาแนบท้ายประกันสุขภาพ
- สัญญาแนบท้ายการยกเว้นการชำระเบี้ยประกันสำหรับผู้เอาประกัน
- สัญญาแนบท้ายแบบชั่วระยะเวลา
- สัญญาแนบท้ายแบบสะสมทรัพย์

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่ ตัวแทนประกันชีวิต