วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ประกันสังคม: เงินสมทบและสิทธิประโยชน์

ครั้งที่แล้วได้เขียนไว้แล้วว่าผู้ประกันตนตามระบบประกันสังคมนั้นมีกี่ประเภท หากยังไม่ได้อ่านก็กดลิงค์ดังนี้: ผู้ประกัันตนมีกี่ประเภท

คราวนี้จะมาดูเรื่องเงินสมทบและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนแต่ละประเภทดังนี้

(1) เงินสมทบ แบ่งเป็น

ผู้ประกันตนมาตรา 33: 

  • ลูกจ้างจ่าย 5% + นายจ้างจ่าย 5% + รัฐบาล 2.5% ของฐานค่าจ้าง 
ผู้ประกันตนมาตรา 39:
  • สมทบเอง 432 บาท/เดือน (คิดจาก 9% ของฐาน 4,800 บาท) 
  • รัฐบาลช่วยสมทบ 120 บาท/เดือน (คิดจาก 2.5% ของฐาน 4,800 บาท)
ผู้ประกันตนมาตรา 40:
  • ชุดสิทธิประโยชน์ที่ 1 จ่าย 100 บาท/เดือน (จ่ายเอง 70 บาท รัฐสนับสนุน 30 บาท)
  • ชุดสิทธิประโยชน์ที่ 2 จ่าย 250 บาท/เดือน (จ่ายเอง 100 บาท รัฐสนับสนุน 50 บาท)
(2) สิทธิประโยชน์ แบ่งเป็น

ผู้ประกันตนมาตรา 33                  ผู้ประกันตนมาตรา 39                        ผู้ประกันตนมาตรา 40
1. เจ็บป่วย/ประสบอันตราย       1. เจ็บป่วย/ประสบอันตราย        1. ชุดที่ 1 ได้ 3 กรณีคือ ทดแทน
2. ทุพพลภาพ                            2. ทุพพลภาพ                                 การขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย +
3. ตาย                                       3. ตาย                                            เงินทดแทนการขาดรายได้
4. คลอดบุตร                             4. คลอดบุตร                                   เมื่อทุพพลภาพ + ค่าทำศพ
5. สงเคราะห์บุตร                      5. สงเคราะห์บุตร                          2. ชุดที่ 2 ได้ 4 กรณี คือ 3 กรณี 
6. ชราภาพ                               6. ชราภาพ                                        บน + เงินบำเหน็จชราภาพ
7. ว่างงาน

ทั้งหมดข้างต้นคือเรื่องเงินสมทบที่ต้องจ่ายและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในการเป็นผู้ประกันตน 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมดูที่ Korat-Legal Services

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น